24. seja – Ustavno sodišče Republike Slovenije

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Podlehnik – Odlok- dopolnjen osnutek SD OPN št. 1 1/102 Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Andraž v ZPNačrt-C) in 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) Priloge Klikni tukaj za prikaz prilog. Odlok OPN 21.5.2015 za objavo katalog.pdf (822 KB) Predpisi, na katere predpis vpliva. SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK

Pravna podlaga za izdelavo podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPnačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C in 76/14-odl.US št.U-I-43/11-19) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave

MESTNA OBČINA MARIBOR Pravna podlaga za izdelavo podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPnačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C in 76/14-odl.US št.U-I-43/11-19) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O … 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-, 57/12 ZPNačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C) in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 11/09), 07/11) je Občinski svet Občine Ljutomer na 3. redni seji, dne 10. 2. 2015 sprejel ODLOK O …

MESTNA OBČINA MARIBOR

Številka: Su-P-24/14-3 Datum: 11. 9. 2014. Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 24. seji z dne 11.9. 2014 potrdilo naslednji dnevni red:. 1. Potrditev zapisnika 23. seje Ustavnega sodišča z dne 10. Odziv Odgovorno do prostora! na zakon, ki ga predlagajo Skupina Odgovorno do prostora! je posredovala Predsedniku Državnega zbora RS in drugim pristojnim sporočilo, v katerem poziva pobudnike k umiku predloga za spremembo zakona o prostorskem načrtovanju, konkretno ZPNačrt-C (povezava na besedilo predloga zakona), iz zakonodajnega postopka. Pobudniki so spremembo opredelili kot manj zahtevno spremembo zakona in jo posredovali …